مقاله طراحی اقلیمی ساختمانها با استفاده از تکنیکهای غیرفعال

این مقاله نسبتا مفصل مرور خوبی بر روی تکنیکهای غیرفعال برای طراحی در معماری دارد.

Climatic Design of Buildings using Passive Techniques

/ 0 نظر / 65 بازدید